ЗАПОВЕД №2 във връзка с извънредното положение

ЗАПОВЕД№2./25.03.2020

Във връзка с обявеното извънредно положение и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/3.03.2020 г. за мерки срещу разпространението на коронавирус в стоматологични кабинети

НАРЕЖДАМ

да се изпълняват следните предпазни мерки, свързани с престоя и
придвижването на външни лица на територията на медицинското заведение:

  1. В стоматологичните кабинети да се допускат само пациенти, за които е потвърдена необходимостта от неотложна стоматологична помощ.
  2. В дружеството да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице.
  3. На всички получили разрешение за влизане посетители да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.
  4. Влизащите външни лица дезинфектират ръцете си от поставения на входа диспенсър при влизане в медицинското заведение.
  5. Посетителите и пациентите са длъжни да спазват мерките за недопускане разпространението на коронавируса.
  6. Пациентите и външните лица да изчакват реда си извън територията на кабинета. При влизане на територията на медицинското заведение да изпълняват инструкциите и указанията на персонала.
  7. Допуска се влизането на пациенти само след отправена покана от представител на дружеството.
  8. Пациентите да пребивават на територията на медицинското заведение възможно най-кратко и само за времето, което е необходимо за оказване на стоматологична помощ.
  9. Външните лица да пребивават на територията на дружеството възможно най-кратко и само за времето, което е необходимо за завършване на служебната им задача.